مارال چرم لبخند ماندگار

جشنواره فروش تا 41% تخفیف

آموزش شعب

"*" indicates required fields

موضوعات آموزش

انتخاب موضوعات آموزش*

ارزیابی عملکرد آموزشی

استعداد و هوش آموزش پذیر*
انعطاف در آموزش*
پیگیری موارد آموزشی*
آگاهی از جایگاه فعلی*
آگاهی از امکان رشد در سازمان*
میزان بکارگیری مباحث آموزشی در حین کار*

نیاز سنجی آموزشی

*