مارال چرم لبخند ماندگار

جشنواره فروش تا 41% تخفیف

آموزش شعب

موضوعات آموزش

انتخاب موضوعات آموزش(Required)

ارزیابی عملکرد آموزشی

استعداد و هوش آموزش پذیر(Required)
انعطاف در آموزش(Required)
پیگیری موارد آموزشی(Required)
آگاهی از جایگاه فعلی(Required)
آگاهی از امکان رشد در سازمان(Required)
میزان بکارگیری مباحث آموزشی در حین کار(Required)

نیاز سنجی آموزشی

(Required)